Make your own free website on Tripod.com
Home | Photo Page/1 Picture
hawler shary derin ama kchakan mana bagany adain $30 dolars

Welcome graphic

b2.jpg

b2a.jpg

jyfg.jpg

arab18.jpg

uh.jpg

BAREZAN BAXER  HATN TAN DAKAIN BO.GAINY.KCHA.KANMAN SAR..CHAWI.EMA.HATN

farmun